Ljudi su na prostoru današnje Općine Domašinec živjeli već u brončanom dobu. Vrijeme tzv. kulture polja sa žarama traje od 1300. do 1100./750. pr. Krista, a karakterizira ga spaljivanje po­kojnika i pokop ostataka u žarama s prilozima nakita, oružja i oruđa.. Nekropola tumula (grobnih humaka) kod sela Turčišća (Dvorišće) pripada samom kraju brončanog doba.

O mlađoj fazi željeznog doba u Međimurju govore nalazi glinenih posuda rađeni na lončarskom kolu s lokaliteta u Domašincu. One pripadaju latenskoj kulturi. Nositelji latenske kulture – Kelti, točnije ratnici, lončari i metalurzi, pripadnici jednoga njihova plemena imenom Tauriska, zajedno sa starosjedilačkim stanovništvom dočekali su i dolazak Rimljana u Međimurje u 1. st. nakon Krista.

U Dvorišću kraj Turčišća nastalo je u 11. stoljeću nizinsko utvrđenje, točnije kružno gradište. Ono je smješteno na sutoku Trnave i obližnjega Crnog potoka, te je pružalo relativno dobru zaštitu stanovništvu okolnih naselja.

LINKOVI:

HR wikipedia :